הסכם ממון

הסכם ממון

מאת עו"ד רונן סימון

הסכם ממון או האם יש "גירושין יפים"?

לא אחת נאמר כי כאשר בוחרים בן זוג להתחתן עמו חשוב יותר לבחור ממי נתגרש.(1) ככל שהדברים נשמעים מקבריים הרי שנסיון החיים והפרקטיקה היומית במשרד עוה"ד שלמה לוי לימדונו כי אין לך אמת גדולה מן הכותרת לעיל דרך כלל "פירוק התא המשפחתי הממוצע" כולל שלושה מישורים:

– משמורת הקטינים והסדרי ראייה
– מזונות ומדור
– ענייני רכוש, איזון הזכויות ברכוש וחלוקתו

מאמר זה יתייחס בקצרה לענייני הרכוש וחלוקתו במקרה של גירושין או סכסוך בראי חשיבות הסכם ממון(1).

מאז חקיקתו של חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג 1973 קיימים במשפט הישראלי שני מסלולים עיקריים לחלוקת הרכוש ואלו נקבעים דרך כלל, על פי מועד הנישואין כך שעניינם של אלו שנישאו לאחר תחילת תוקפו של החוק, עניינם יידון על פי משטר חוק יחסי ממון ואילו עניינם של אלו שנישאו לפני תחילת תוקפו של החוק, (1974) עניינם יידון על פי "חזקת השיתוף בנכסים" כפי שהתפתחה בפסיקת בתי המשפט בישראל. (2)

הגם שענייני הרכוש נדונים דרך כלל בנפרד מיתר המחלוקות (מזונות, משמורת והסדרי ראייה) הרי שלא ניתן להתעלם מהאמוציות שנוצרו והביאו לפירוק השיתוף או אז נפתחת מערכה בין בני הזוג וכבר אמרו חכמים כי "במלחמה כמו במלחמה…"

חוק יחסי ממון קובע כדלקמן:הסכם ממון

"3(א) לא עשו בני הזוג הסדר ממון, ואם עשו – במידה שההסכם אינו קובע אחרת, יראום כמסכימים להסדר איזון המשאבים לפי פרק זה, ויראו הסדר זה כמוסכם בהסכם ממון בעל תוקף שנתמלאו בו הוראות סעיף 2."

עיננו הרואות כי בחוק ניתנה לבני הזוג "הטבה" גדולה והיא לשלוט בעצמם ברכושם כך שלא צד שלישי יהיה זה שיכריע (השופט/ת שידונו בעניינם) אלא הם עצמם אלו שצברו את הרכוש, הם שיכריעו בחלוקתו.

ההגיון שבבסיס הקביעה לעיל הינו כי בבוא ביהמ"ש להכריע הרי שהכרעתו מבוססת לא על רצון אלא על ראיות הוכחות והוראות החוק.

לא אחת מושפעת הכרעתו של ביהמ"ש גם מדרך הצגת הדברים ותשובות עדים בחקירתם.

זאת ועוד, במקרי גירושין רבים בהם טיפל משרד עו"ד שלמה לוי – עורך דין להסכם ממון, נוכחנו לגלות כי חלוף השנים גרם לאובדן מסמכים חיוניים, שינויים בזהות המחזיקים (בנקים, חב' ביטוח, קרנות שונות וכיוצ"ב) כל אלו גרמו לקשיים באיתור והוכחת נכסים ברי איזון ולעיתים להוצאות כספיות ניכרות לאיתור נכסים כאלו דבר שאפשר לצד "החזק" או המעוניין להבריח נכסים.

אם לא די בכל הסיבות המצויינות לעיל (וקיימות עוד רבות) הרי שלא ניתן להתעלם מסע' 5(א) לחוק ובייחוד מהקביעה בדבר הזכות לאיזון גם במקרה בו אחד מבני הזוג הולך לבית עולמו.

במקרה של פטירת בן הזוג מתעוררות לעיתים גם שאלות של ירושה וחלוקת העיזבון וכיצד אלו מתיישבות בכפיפה אחת עם זכויות בן הזוג הנותר – לדברים משנה תוקף בנישואין "שניים" כאשר לבן הזוג השני יורשים אחרים ועוד מקרים בהם נתקלנו במהלך השנים אולם אלו יידונו במאמר נפרד.

כאמור בחוק, לא די בעריכת הסכם בין בני הזוג שכן קיימות דרישות פורמליות למתן תוקף להסכם כזה ולאחרונה נפסקו מספר הלכות בדבר חשיבות אותן דרישות של אישור ההסכם ודרך ניסוחו!!!

לעריכת הסכם ממון חשיבות רבה במקרים בהם בני הזוג הספיקו לצבור רכוש עובר לנישואיהם או שקיבלו רכוש משפחתי עליו הם מבקשים להגן ולעיתים אף קיימות סיבות עסקיות/מסחריות בהן מבקש צד אחד להבטיח את המשך החזקותיו בנכס מסויים.

הסכם יחסי ממון אינו עוד "הסכם" שכאמור לתוקפו של הסכם כזה חשיבות מכרעת על חיי הזוג.

מן הראוי להדגיש כי על סמך הניסיון הרב שנצבר במהלך שנים רבות אנו במשרד עו"ד שלמה לוי יכולים לקבוע כי אין ממש לאמירה לפייה הסכם ממון יפריע לחיי הזוגיות או ירחף כעננה ביום בהיר מעל לזוגיות.

הניסיון מלמד כי הסכם שנערך קודם לנישואין מבטיח שקט לפיו כל אחד מבני הזוג יודע ומכיר את עתודותיו הרכושיות והדבר מסיר חששות של קיפוח או הסתרה והברחה כך שמלכתחילה הכל גלוי – הסכם שכזה אף "מנטרל" חששות וספקות של בני משפחה שמה המדובר בנישואין "כלכליים".

יצוין כי הסכם יחסי ממון שאושר ניתן לשינוי בדרכים הקבועות בחוק כך שאפשר להתאימו אם השתנו הנסיבות.

במקרים רבים חושש אחד מבני הזוג (או משפחתו) כי כל מטרתם של הנישואים הינה לקבל חלק ברכוש ולפיכך ניתן להתנות בהסכם התניות שונות הנסיבות או שבן הזוג האחד יחליט להקנות מנכסיו לבן הזוג השני. ועוד ככל שמתיר הדין.

כמפורט בחוק קיימות מספר דרכים לאישור הסכם ע"מ שיהיה בר תוקף כהסכם על פי חוק יחסי ממון.

כמפורט בחוק אחת הדרכים לאישור ההסכם הינה בפני נוטריון, זאת בתנאי כי הדבר יעשה לפני הנישואין ואכן קיימת חשיבות לדבר שכן כך נעשה הדבר ברוח טובה ובהסכמה של הצדדים להסכם.

הנסיון מלמדנו כי אם חו"ח עולים חיי הזוגיות על שרטון אזי קיומו של הסכם ממון מקל עד מאוד על ההליכים הקשים מטבעם שהרי רוב רובם של ענייני הממון והרכוש וחלוקתם הוסכמו מראש, כך שלצדדים מכשול אחד פחות לצלוח דבר המקצר את ההליכים מקל, נפשית על הצדדים ואף חוסך כספים רבים. עורך דין להסכם ממון

רק עורכי דין הבקיאים בתחום המעמד האישי יכולים לתת את המענה המלא והנכון בעת עריכת ההסכם וראוי כי בעת עריכת הסכמים מורכבים ייעצו גם עורכי דין הבקיאים במקרקעין ודיני תאגידים ככל שיש בכך צורך.

לאור תיקונו של חוק יחסי ממון בין בני זוג הוסר המחסום בדבר התניית חלוקת הרכוש בהחלטת בית דין על גירושין ונקבעו תנאי סף המאפשרים פנייה בתביעה רכושית לאיזון משאבים גם במקרים אחרים כמפורט בחוק.

בעניין זה מן הראוי לציין כי בני זוג שעורכים הסכם ממון יכולים להתנות על מקרים בהם יבוצע איזון המשאבים ביניהם.

כפי שראינו להסכם ממון יתרונות רבים וכיום אין מקום לחשש ולבושה שכאמור הסכם שכזה אם נערך ואושר כנדרש בחוק יש בו כדי להבטיח חיי זוגיות טובים ובמקרה של פרידה יש בהסכם כאמור כדי להסיר מכשול משמעותי ולאפשר גירושין "חלקים" יותר כאשר המרוויחים מכך הנם הצדדים להסכם.

מטבע הדברים אין "גירושין יפים" אולם כאמור לעיל ניתן לצמצם את המחלוקות ולהקל על הצדדים על ידי עריכת הסכם ממון שיבהיר ויבטיח את זכויות הצדדים.

אנו במשרד עורכי הדין שלמה לוי נשמח להפגש עמכם לתת לכם הסברים לערוך הסכם ולאשרו כדין.

זקוקים לעורך דין להסכם ממון?

במשרדנו מחלקת מעמד אישי המתמחה בעריכת הסכמי ממון וכן נוטריון המאשר הסכמים כאלו.

במשרד עו"ד שלמה לוי מחלקות ועורכי דין המתמחים במקרקעין, מיסוי מקרקעין ודיני תאגידים כך שבאפשרותנו לתת מענה למכלול שאלות המתעוררות בעת עריכת הסכמי ממון על מנת להבטיח כי אף אחד מהצדדים להסכם לא יפגע וזכויותיו ישמרו.

סקירה זאת אינה תחליף לייעוץ משפטי ואנו נשמח לתאם עמכם פגישת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות מצדכם.

(1) כפי שיובהר הזכות לאיזון המשאבים קיימת גם במותו חו"ח של מי מבני הזוג
(2) מאמר זה מתייחס לפסיקה האזרחית ואינו דן בפסיקת בתי הדין הדתיים

0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה