עורך דין יפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך – עורך דין לייפוי כוח מתמשך

מאת עו"ד יעקב לוי


מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי לתכנון עתידי, מסמך משפטי המאפשר לאדם לתכנן את עתידו ולשלוט עליו ככל שניתן באמצעות מינוי מיופה כח האמין עליו. במסגרת יפוי כח מתמשך, אדם מחליט מי ינהל עבורו את ענייניו כשלא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו, ובאיזה אופן. 

ייפוי כח מתמשך בא לעולם לאחר תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות משנת 2017, ומאפשר שמירה על כבוד האדם, חירותו ועצמאותו.

בניגוד לאפוטרופסות, שבמסגרתה נשללות זכויותיו של אדם, ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם, בעודו צלול, להסדיר מבעוד מועד את דרך הטיפול בו ובענייניו האישיים, הרפואיים והרכושיים, לעת שחלילה יאבד את כשירותו, במילים אחרות – יאבד את יכולתו לקבל החלטות בענייניו או כלשון החוק – יחדל "להבין בדבר".

יפוי כח מתמשך מאפשר לאדם לבחור מי אותו אדם קרוב, מיופה כח או מספר מיופי כח, אשר יופקדו על ניהול וטיפול בענייניו כאשר לא יוכל לעשות זאת בעצמו ובכך לא להיות תלוי בקרובי משפחה או אפוטרופסים שלא עפ"י בחירתו. כך מתייתר הצורך במינוי אפוטרופוס, הליך משפטי ארוך, מסורבל ומייגע, המחייב פניה לביהמ"ש, תשלום אגרה והגשת דו"חות שנתיים ע"י האפוטרופוס.

ייפוי כוח מתמשך מסדיר החלטות בנוגע לעניינים אישיים הנוגעים לרווחתו של האדם הממנה, כגון מקום מגורים, צרכים יום יומיים, החלטות בעניינים רפואיים, גופניים, נפשיים וחברתיים, ובנוגע לכספו ורכושו של האדם הממנה. 

עורך דין לייפוי כח מתמשך

מהם היתרונות בייפוי כוח מתמשך?

 • במסגרת ייפוי הכח המתמשך יכול כל אדם בגיר המעוניין בכך (הממנה) למנות אדם אחר עליו הוא סומך (מיופה הכח), לטפל בענייניו בעתיד, כאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו.
 • הממנה בוחר מרצונו, בשלב בו הוא צלול בדעתו, מבין ומסוגל לקבל החלטות נכונות לגבי עתידו וקובע מי יטפל בענייניו אם וכאשר יחול שינוי לרעה במצבו ויאבד את יכולתו לקבל החלטות ולטפל בענייניו.
 • הממנה רשאי לאפשר למיופה הכח שיקול דעת מלא בקבלת החלטות או לתת למיופה הכח הנחיות מראש כיצד לנהוג ואילו החלטות לקבל.
 • הממנה רשאי לתת ייפוי כוח מתמשך מלא לכלל ענייניו, האישיים, הרפואיים, והרכושיים או להגביל את ייפוי הכח המתמשך רק לחלקם. 

מלבד היתרון הבולט שבמינוי מיופה כח עפ"י בחירתו והעדפותיו של הממנה, ייפוי כח מתמשך חוסך זמן רב, שכן הוא אינו דורש הליך משפטי לצורך המינוי. 

יתרון נוסף ביפוי כח מתמשך הוא מניעת סכסוכים משפחתיים בעתיד בנושא זה. לא אחת מתעוררות מחלוקות משפחתיות על רקע הצורך במינוי אפוטרופוס, כאשר בני המשפחה חלוקים בדעתם לעניין זהות הממונה ואופן פעולתו, דבר שעלול להוביל לסכסוכים מורכבים ולקרע במשפחה. כאשר אדם קובע מראש מי הוא מיופה הכח אשר יהיה מוסמך לפעול בשמו, תוך מתן הנחיות לגבי אופן פעולתו, יש בכך בכדי למנוע מחלוקות בעניין זה. 

יצוין כי מיופה כח רשאי לשנות את ייפוי הכח המתמשך על ידי הפקדת יפוי כח מתמשך חדש או לבטלו בכל עת שיחפוץ בכך.

מתי יכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף?

במסגרת ייפוי הכח, הממנה קובע תנאים בהם יפוי הכח המתמשך יכנס לתוקף, למשל עפ"י החלטה משותפת של מיופה הכח עם קרוב משפחה נוסף שיוכלו לזהות על סמך הכרותם עם מייפה הכח כי במצבו הוא אינו מסוגל לטפל בענייניו בעצמו או בקרות אירוע רפואי משמעותי מסוים בעקבותיו חלה הרעה במצבו.

במידה והממנה לא התייחס לכך ביפוי הכח המתמשך מפורשות – יכנס יפוי הכח המתמשך לתוקף לאחר שהממונה יציג חוות דעת רפואית הקובעת כי הממנה אינו כשיר עוד לטפל בענייניו בעצמו. 

רק לאחר כניסה לתוקף, יוכל מיופה הכח לעשות שימוש בייפוי הכח. יחד עם זאת, קיימת אפשרות לממנה לקבוע כניסה של ייפוי כוח מתמשך לתוקף באופן מיידי בענייני רכוש או במועד מסוים

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לייפוי כוח רגיל?

יפוי כח רגיל נכנס לתוקף במועד עריכתו ותוקפו פג אם הממנה מאבד כשירות משפטית  לקבל החלטות בענייניו. ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף אם וכאשר אדם מאבד את כשירותו ואינו מסוגל לקבל החלטות ולטפל בענייניו.

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לצוואה?

בצוואתו מצווה אדם בחיים מה יעשה ברכושו לאחר פטירתו. יפוי כח מתמשך מטרתו לתת מענה למצב בו אדם, במהלך חייו, מאבד את היכולת לטפל בענייניו ולקבל החלטות באופן עצמאי.

מבנה ייפוי הכוח המתמשך – מה הוא כולל?

 • פרטי הממנה – מייפה הכח.
 • על מייפה הכח להיות בגיר, בעל כשירות – כלומר מי שמסוגל להבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו.
 • פרטי מיופה הכח – מיופה כח אחד או מספר מיופי כח.
 • מיופה כח חייב להיות בגיר מעל גיל 18, כשיר, שלא מונה לו אפוטרופוס ושלא הוכרז כפושט רגל.
 • קיימת אפשרות למינוי מיופה כח מחליף במקום מיופה כח מסוים.
 • קביעת אופן פעולתם של מספר מיופי כח – ביחד או ביחד ולחוד. ברירת המחדל בעניין זה היא היא פעולה יחד, תוך הסכמה.

העניינים שבסמכות מיופה הכח:

 •  עניינים רכושיים – לרבות כספים, חשבונות בנק, ניהול נכסים, התחייבויות
 • עניינים אישיים – לרבות צרכים יומיומיים, מגורים, תעסוקה
 • עניינים רפואיים

הנחיות מקדימות (פירוט בהמשך)

 • תנאי כניסה לתוקף
 • תנאים לפקיעה של ייפוי כוח מתמשך
 • אפשרות דיווח לאדם מיודע או לאפוטרופוס הכללי

הנחיות מקדימות בייפוי כוח מתמשך

הממנה רשאי לקבוע קביעה כללית לפיה מיופה הכח יהיה מוסמך לקבל בשמו החלטות ולהשאיר למיופה הכח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או לחילופין, הממנה רשאי לתת למיופה הכח הנחיות כיצד לנהוג בנושאים השונים הנכללים ביפוי הכח וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות". 

דוגמאות להנחיות מקדימות ביפוי הכח המתמשך:

 • הנחיות בעניינים אישיים – לטיפול ברווחתו האישית של האדם, צרכיו היומיומיים, מקום מגוריו, ענייניו החברתיים, הנפשיים, הרוחניים או הדתיים. אדם יכול לקבוע שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו וכי המעבר למגורים במסגרת דיור מוגן או במסגרת סיעודית כלשהיא יעשה רק בנסיבות מסוימות או בהגיעו למצב רפואי מסוים.
 • הנחיות בעניינים רפואיים – לטיפול בגופו של האדם ובריאותו, סוג הטיפול הרפואי או זהות המטפל המועדפים עליו ואף הנחיות והעדפות לעניין סוגי טיפולים רפואיים מהם מבקש הממנה להמנע במקרה של מחלה קשה.
 • הנחיות בענייני רכוש – לטיפול בכספים, נכסים והתחייבויות. אדם יכול לקבוע הנחיות בעניין אופן השקעת כספים וכן הוראות בעניין טיפול בנכסים לרבות השכרתם.

ייפוי כוח מתמשך

איך עורכים ייפוי כוח מתמשך? מה עושים?

ייפוי כוח מתמשך יהיה בר תוקף רק אם נחתם בפני עורך דין מוסמך, אשר עבר הכשרה מקצועית מיוחדת ואושר על ידי משרד המשפטים. 

על עורך דין לייפוי כח מתמשך אשר בפניו נערך מסמך יפוי הכח המתמשך מוטלת החובה להסביר לממנה את המשמעויות של יפוי הכח ואת החלופות המשפטיות העומדות בפניו ולאשר כי הממנה הבין את משמעות יפוי הכח. מיופה כח יחתום על הסכמתו לתוכן יפוי הכח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו.

על מייפה הכח לאשר בחתימתו כי הוא מבין את ההשלכות של יפוי הכח וכי הוא ניתן מרצונו החופשי, ללא כל השפעה, לחץ או כפיה. 

על מיופה הכח לאשר הסכמתו לשמש בתפקיד, לאחר שהוסברה לו ע"י עורך הדין משמעות יפוי הכח, אחריותו וסמכויותיו ולאחר שקרא את תוכן יפוי הכח, הבין אותו ואישר כי הוא עומד בתנאי הכשירות הנדרשים ממיופה כח עפ"י החוק.

עורך דין לייפוי כח מתמשך אחראי להפקיד את יפוי הכח אצל האפוטרופוס הכללי. האפוטרופוס הכללי יודיע על אישור ההפקדה לאחר ביצוע הבדיקות עפ"י החוק.

כאמצעי בקרה, הממנה רשאי לקבוע "אדם מיודע" שיקבל מידע או דיווחים על כניסת יפוי הכח לתוקף וכן על החלטות שקיבל או פעולות שביצע מיופה הכח או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכח.

על אף שהדבר איננו מקובל בדרך כלל, שכן המינוי מבוסס על יחסי קירבה אישית, הממנה רשאי לקבוע ביפוי הכח כי מיופה כח יהיה זכאי לקבל שכר ובמקרה כזה יהיה עליו לקבוע גם את גובה השכר. מיופה הכח זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא עבור הממנה במסגרת מילוי תפקידו.

ממועד הפקדת ייפוי הכח המתמשך ועד למועד כניסתו לתוקף תשלח לממנה ע"י האפוטרופוס הכללי תזכורת, אחת ל- 3 שנים, ע"מ לוודא שהממנה מעוניין שיפוי הכח ישאר בתוקף ולהזכיר לממנה את זכותו החוקית לבטלו או לשנותו.

עורכי הדין שלמה לוי ויעקב לוי מוסמכים מטעם משרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך.

אם אתם מעוניינים לדאוג לעתידכם – יפוי כח מתמשך הוא הצעד הנכון עבורכם!

ניסיוננו רב השנים מאפשר לנו להעניק ללקוחותינו שירות מקצועי, לשם עריכת ייפוי כוח מתמשך מתחילת ההליך ועד להגשמת המטרה הסופית – דאגה לעתיד יקיריכם באמצעות ייפוי כח מתמשך.

הנכם מוזמנים לפנות אלינו עוד היום באמצעות הטלפון, על ידי שליחת דואר אלקטרוני או על ידי מילוי הפרטים שלכם בטופס ההתקשרות, ואנו נחזור אליכם בהקדם – פגישת יעוץ ראשונה במשרד עו"ד שלמה לוי ללא תשלום וללא התחייבות.

לפגישת ייעוץ ולעריכת יפוי כח מתמשך, צרו עמנו קשר עוד היום!

0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה